Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna Priorytety programu
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Priorytety programu


czwartek, 06 marzec 2008 00:00
O Programie PDF Drukuj Email

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
- Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
- Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
- Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
- Wzrost spójności terytorialnej.


JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

- instytucje rynku pracy,
- instytucje szkoleniowe,
- jednostki administracji rządowej i samorządowej,
- przedsiębiorcy,
- instytucje otoczenia biznesu,
- organizacje pozarządowe,
- instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
- inne podmioty.


W JAKI SPOSÓB OTRZYMAĆ DOTACJE
Aby otrzymać dotację należy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, które z Działań/Poddziałań pozwoli na sfinansowanie zaplanowanych w projekcie działań. W następnej kolejności należy oczekiwać na ogłoszenie konkursu oraz nabór wniosków o dofinansowanie. Wraz z ogłoszeniem konkursu opublikowana zostaje Dokumentacja konkursowa – dokument który zawiera najważniejsze informacje o naborze wniosków, a także wskazuje wymagania jakie należy spełnić by otrzymać dotację. W oparciu o informacje zawarte w ww. dokumentacji należy złożyć wniosek o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Konkurs i oczekiwać na ocenę złożonego wniosku.

Ocena wniosków składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i merytorycznej.

Od każdej oceny przysługują Państwu środki odwoławcze.


 
środa, 05 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetetu IX PDF Drukuj Email

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie edukacja przedszkolna jest upowszechniona w niewystarczającym zakresie.
Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkolnej przyczyni się do możliwe wczesnej identyfikacji barier edukacyjnych i opracowania regionalnych strategii ich eliminacji.

Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwoje będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczególny nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe.

Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych będzie wzmacniany poprzez realizację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.

W ramach Priorytetu podjęte zostaną działania nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego poprzez podnoszenie jakości usług oferowanych przez placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i zawodowego oraz promocję korzyści płynących z podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Udzielane będzie również wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania oddolnych, lokalnych inicjatyw i paktów powoływanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IX obejmuje następujące Działania:

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Działanie 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych

 • Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

 • Poddziałanie 9.6.2: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 • Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kryteriów i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji
 
 

O dofinansowanie w ramach Priorytetu IX mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) w tym n. in. organizacje pozarządowe i Lokalne Grupy Działania.

Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,
 • przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ich organów prowadzących
 • osób które przedwcześnie opuściły system oświaty
 • partnerów społeczno – gospodarczych
 • pracodawców
 • nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą
 • osób w wieku 18 – 64 latKonkursy w ramach Priorytetu IX w województwie warmińsko-mazurskim

 


 
wtorek, 04 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetu VIII PDF Drukuj Email

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki
Procesy przemian gospodarczych zachodzące w poszczególnych regionach i sektorach gospodarki wymuszają potrzebę elastycznego reagowania kadr zarządzających przedsiębiorstw. Konieczność zakończenia procesów restrukturyzacyjnych oraz naturalne procesy zmiany profilu działalności przedsiębiorstw w regionach wymagają akceptacji przez ich pracowników, partnerów społecznych i gospodarczych oraz przez samych pracodawców. Niezbędne jest zatem zapewnienie szerokiego wsparcia dla przedsiębiorstw i osób objętych tymi procesami.Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy.

W celu wzmocnienia atrakcyjności regionów istotne będzie rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu. Do osiągnięcia powyższego zamierzenia przyczyni się również współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarczego regionu.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VIII obejmuje następujące Działania:


Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

 

O dofinansowanie w ramach Priorytetu VIII mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową), łącznie m. in. z partnerami społecznymi (związkami pracodawców i związkami zawodowymi) oraz podmiotami, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego


Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników
 • pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne
 • osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pracodawców
 • związków zawodowych
 • instytucji rynku pracy
 • społeczności lokalnych
 • organizacji pozarządowych
 • uczelni
 • jednostek naukowych
 • pracowników naukowych jednostek naukowych
 • pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni
 • doktorantów

 

Konkursy w ramach Priorytetu VIII w województwie warmińsko-mazurskim

 

 
poniedziałek, 03 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetu VII PDF Drukuj Email

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” podejmowane będą przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.


Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających zakłady karne oraz kobiet, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wsparcie w ramach Priorytetu VII będzie przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej. Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi.

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest stworzenie również na poziomie regionalnym możliwości podnoszenia kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VII obejmuje następujące Działania:

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 • Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy


O dofinansowanie w ramach Priorytetu VII mogą się ubiegać

 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • PFRON
 • Centralny
 • Zarząd Służby Więziennej


Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • osoby spełniające łącznie trzy warunki:
 • okorzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • owiek aktywności zawodowej (15-64 lata)niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 • otoczenia osób wykluczonych społecznie
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich pracowników
 • pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia i przedstawicieli innych służb społecznych
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mediów
 • spółdzielni socjalnych
 • osób niepełnosprawnych

 

Konkursy w ramach Priorytetu VII w województwie warmińsko-mazurskim

 

 
niedziela, 02 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetu VI PDF Drukuj Email

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wsparcie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.


Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób starszych (po czterdziestym piątym roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto, wsparcie w ramach Priorytetu będzie adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. Istotnym problemem polskiego rynku pracy jest również występowanie bezrobocia ukrytego, które w największym stopniu dotyka mieszkańców obszarów wiejskich. Konieczne jest zatem tworzenie warunków dla zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, a także dostarczenie zachęt dla poszukiwania pracy poza rolnictwem.

W ramach Priorytetu VI duży nacisk zostanie położony na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji runku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także na zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia. Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu będzie również tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy. Pomoc będzie koncentrowała się również na rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Skuteczność realizacji powyższych zadań uzależniona jest w dużym stopniu od zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych, poprzez udzielenie wsparcia publicznym i niepublicznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. Na szczeblu regionalnym, wsparcie kierowane do instytucji rynku pracy w regionie będzie koncentrowało się przede wszystkim na podnoszeniu kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (poprzez kursy, doradztwo i szkolenia) i będzie ono bezpośrednio powiązane z zakresem i specyfiką realizowanych zadań.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VI obejmuje następujące Działania:

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

 

O dofinansowanie w ramach Priorytetu VI mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową), w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy


Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • osób bezrobotnych
 • instytucji rynku pracy i ich pracowników
 • podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego
 • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 

Konkursy w ramach Priorytetu VI w województwie warmińsko-mazurskim

 

 


Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 249

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 157 gości