Kalendarium

Poprzedni miesiąc wrzesień 2017 Następny miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
35        1 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30  
Imieniny : Jonasza Mateusza

Komplementarność

 

KOMPLEMENTARNOSC POKL RPO

Program Stypendialny


baner stypendia uczniowskie
Jesteś tutaj :
Strona główna Priorytety programu Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Mniejsza czcionka Standardowa czcionka Większa czcionka Przełącz kontrast
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej


poniedziałek, 03 marzec 2008 00:00
Opis Priorytetu VII PDF Drukuj Email

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” podejmowane będą przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.


Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, imigrantów, osób opuszczających zakłady karne oraz kobiet, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Wsparcie w ramach Priorytetu VII będzie przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej. Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi.

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest stworzenie również na poziomie regionalnym możliwości podnoszenia kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze specyfiką realizowanych przez nie zadań, głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych.

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VII obejmuje następujące Działania:

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 • Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

 • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy


O dofinansowanie w ramach Priorytetu VII mogą się ubiegać

 • ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • PFRON
 • Centralny
 • Zarząd Służby Więziennej


Projekty, w zależności od tego w ramach którego Działania są realizowane,  mogą być skierowane między innymi do:

 • osoby spełniające łącznie trzy warunki:
 • okorzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • owiek aktywności zawodowej (15-64 lata)niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 • otoczenia osób wykluczonych społecznie
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ich pracowników
 • pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia i przedstawicieli innych służb społecznych
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mediów
 • spółdzielni socjalnych
 • osób niepełnosprawnych

 

Konkursy w ramach Priorytetu VII w województwie warmińsko-mazurskim

 

 


Urząd Marszałkowski

 

logo bip

Wykorzystanie Alokacji

Ilość podpisanych umów :
2291

Wartość przyznanego dofinansowania :
1 717 239 760,31 zł

Efekty Realizacji PO KL

Sprawdź co wspólnie osiągnęliśmy

Wybrane osiągnięcia czterech obszarów PO KL

Rynek pracy
- ponad 8 000 osób otworzyło własne
  firmy

Integracja społeczna
- prawie 24 000 osób znajdujących się
  w trudnej sytuacji uzyskało pomoc
- wsparliśmy 370 podmiotów, które
  pomagają m.in. w znalezieniu pracy i
  nawiązywaniu wzajemnych kontaktów
  z innymi osobami

Kadry gospodarki
- 5 000 przedsiębiorstw przeszkoliło
  swoich pracowników
- ponad 90 firm uzyskało pomoc
  w trakcie restrukturyzacji
- 200 doktorantów otrzymało stypendia

Edukacja
- aż 5 500 dzieci mieszkających na wsi
  poszło do przedszkoli
- około 400 szkół podniosło
  efektywność nauczania
- ponad 90 szkół zawodowych
  współpracowało z przedsiębiorcami
- 2 300 osób dorosłych wzięło udział
  w kursach i szkoleniach
- dzieci, młodzież i dorośli mogli
  rozwijać swoje zainteresowania
  poprzez udział w ponad 280
  projektach

Regionalne Ośrodki EFS

 

RO_EFS_Olsztyn

RO_EFS_Elblag

RO_EFS_Elk

Sondy

W jakich szkoleniach chcieliby Państwo uczestniczyć?
Proszę wybrać jedną odpowiedź
 

Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin :9 368 248

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 151 gości